Číslo paragrafu: 871

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
„Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se Božím lidem, a z toho důvodu jsou účastni, každý svým způsobem, Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského; podle svého vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil Bůh církvi, aby je plnila ve světě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve 1269 -  křest, povolání-ke službě, povinnosti-pokřtěných, práva-pokřtěných, poslušnost 782 -  Boží-lid, církev-Boží lid, kněžství, Boží-království, politika 783 -  církev, církev-Boží lid, kněžské poslání, prorocké poslání, královské poslání 784 -  církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství, kněžství-všeobecné, křest  785 -  církev, prorocké poslání, chápání-víry, nadpřirozený smysl, víra-smysl 786 -  církev, královské poslání, Ježíš Kristus-služebník, povolání-ke službě, znamení kříže

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry