Číslo paragrafu: 849

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:MISIE - POŽADAVEK VŠEOBECNOSTI CÍRKVE
Misijní příkaz. „Církev byla poslána Bohem k národům světa, aby byla ‘všeobecnou svátostí spásy’. Proto se snaží, vedena nejvnitřnějšími požadavky své katolicity a poslušností k svému Zakladateli, hlásat evangelium všem lidem.“ „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,19-20).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

738 -  Duch svatý-jednota, církev-církev a Duch svatý, Nejsvětější Trojice, údy-církve, církev-svatá 767 -  církev-poslání, církev-ustanovení, letnice, misionářské povolání, spása

Vybrané dle klíčových slov:

2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
2472 - evangelizace, povinnosti , pravda , svědectví-víry , život-v pravdě
853 - misie, církev , hříchy-misionářů , cesta kříže , pokání
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
850 - církev-putující, evangelizace , misie-důvod a cíl , pramen-lásky  
855 - církev-jeddnota, misie , rozdělení-církve , ekumenismus , společenství-křesťanská
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa