Číslo paragrafu: 786

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - BOŽÍ LID
2. podnadpis:LID KNĚŽSKÝ, PROROCKÝ A KRÁLOVSKÝ
Boží lid má konečně účast na Kristově královské funkci. Kristus vykonává svou královskou moc tím, že všechny lidi přitahuje k sobě svou smrtí a svým vzkříšením. Kristus, král a pán celého vesmíru, se stal služebníkem všech, protože „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Pro křesťana „kralovat“ znamená „sloužit“ Kristu, především v „chudých a trpících“, v nichž církev „vidí obraz svého chudého a trpícího zakladatele“. Boží lid uskutečňuje svou „královskou důstojnost“ tím, že žije podle svého povolání sloužit s Kristem. „Všichni, kteří se znovuzrodili v Kristu, se skrze znamení kříže stávají králi: pomazáním Ducha svatého jsou posvěceni na kněze. Proto si všichni křesťané, kteří jsou duchovní a používají svého rozumu, mají uvědomit, že — pomineme-li zvláštní službu vlastní našemu úřadu — jsou členové tohoto královského rodu a že mají účast na kněžském úkolu. Což není královskou funkcí skutečnost, že duše ovládá své tělo a je podřízena Bohu? Což to není kněžská funkce, zasvětit Pánu čisté svědomí a obětovat mu na oltáři vlastního srdce neposkvrněné oběti naší zbožnosti?“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2449 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, záruky 2443 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst

Vybrané dle klíčových slov:

783 - církev, církev-Boží lid , kněžské poslání , prorocké poslání , královské poslání
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský