Číslo paragrafu: 767

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - VEŘEJNĚ PŘEDSTAVENÁ DUCHEM SVATÝM
„Když bylo dokončeno dílo, které dal Otec Synovi na zemi vykonat, byl v den letnic seslán Duch svatý, aby stále posvěcoval církev.“ Tehdy „církev veřejně vystoupila před zástupy, kázáním se začalo šířit evangelium mezi národy“. Protože církev je „povolání“ všech lidí ke spáse, je svou přirozeností misionářská, poslaná Kristem ke všem národům, aby z nich učinila učedníky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

731 -  letnice, Duch svatý-seslání, Velikonoce, Duch svatý-božská osoba  849 -  církev-poslání, evangelizace, misie, misijní příkaz, spása

Vybrané dle klíčových slov:

849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
766 - církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť , tajemství-církve , církev-svatá , eucharistie-ustanovení
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování