Číslo paragrafu: 762

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - JEJÍ PŘÍPRAVA VE STARÉ ÚMLUVĚ
Vzdálená příprava shromáždění Božího lidu začíná povoláním Abraháma, kterému Bůh slibuje, že se stane otcem „velikého národa“ (Gn 12,2). Bezprostřední příprava začíná vyvolením Izraele za Boží lid. Izrael svým vyvolením má být znamením budoucího shromáždění všech národů. Ale už proroci obžalovávají Izrael, že porušil smlouvu a že se choval jako prostitutka. Ohlašují novou a věčnou smlouvu. „Tuto novou smlouvu uzavřel Kristus.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

122 -  Boží-plán (spásy), Starý zákon, spása, Kristus, modlitba 522 -  Ježíš Kristus-příchod, oběti, obřady, proroci, Stará smlouva 60 -  Boží-přísliby, Abrahám, národy, církev, shromáždit 64 -  Boží-lid, proroci, Izrael, naděje, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení