Číslo paragrafu: 738

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A CÍRKEV V POSLEDNÍCH ČASECH
2. podnadpis:DUCH SVATÝ A CÍRKEV
Tímto způsobem se poslání církve nepřidává k poslání Krista a Ducha svatého, ale je jeho svátostí: celým svým bytím a ve všech svých údech je poslána hlásat a dosvědčovat, zpřítomňovat a šířit tajemství společenství Nejsvětější Trojice (to bude předmětem následujícího článku): „My všichni, kteří jsme obdrželi jediného a téhož ducha, totiž Ducha svatého, jsme spojeni navzájem, ale i s Bohem. Neboť i když je nás jednotlivě mnoho a Kristus dává každému z nás, aby v něm přebýval Duch Otce i jeho Duch, je tento Duch jediný a nedělitelný. Sjednocuje ty, kteří jsou vzájemně odlišní … a působí, že všichni se jeví v něm samém jako jedna věc. Jako moc Kristova svatého lidství působí, že všichni, v nichž je přítomna, tvoří jedno tělo; tak jediný a nedílný Boží Duch, který přebývá ve všech, přivádí všechny k duchovní jednotě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

850 -  církev-putující, evangelizace, misie-důvod a cíl, pramen-lásky  777 -  církevsvolávání, církev-tělo Kristovo, Boží lid  

Vybrané dle klíčových slov:

737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý , eucharistie , chápání-Krista , tajemství-Kristovo
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
867 - církev-svatá, původ svatosti , hříchy , církev-Kristova nevěsta , Panna Maria
2305 - církev-svatá, krev Kristova , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)