Číslo paragrafu: 662

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO"
„Já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). Vyzdvižení na kříž znamená a ohlašuje vyvýšení při nanebevstoupení a je jeho počátkem. Ježíš Kristus, jediný kněz nové a věčné smlouvy, „nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama … ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha“ (Žid 9,24). V nebi vykonává Kristus své kněžství bez přestání, „proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval“ (Žid 7,25). Jako „velekněz budoucích hodnot“ (Žid 9,11) je středem a hlavním představitelem liturgie, která oslavuje Otce na nebesích.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1545 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť, eucharistie, Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-Vykupitel 1137 -  Ježíš Kristus-kněžství, liturgie, pramen-života, Velekněz, bohoslužba

Vybrané dle klíčových slov:

1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
660 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, Marie Magdalská , nanebevstoupení , Boží sláva , transcendence
661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
149 - kříž, Maria , Boží slovo , víra , zkouška
784 - církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství , kněžství-všeobecné , křest  
1348 - eucharistické shromáždění, Ježíš Kristus-kněžství , biskup-in persona Christi , bohoslužba-předsedající , amen
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
556 - Ježíš Kristus-proměnění, kříž , křest , vzkříšení , utrpení
1235 - mystagogie, kříž , vykoupení   
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
1069 - liturgie-význam, sluužba-lidu , Ježíš Kristus-Vykupitel , Ježíš Kristus-kněžství , vykoupení