Číslo paragrafu: 648

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec:TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla):ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kristovo vzkříšení je předmětem víry jakožto transcendentní (přesažný) zásah samého Boha do stvoření a do dějin; tři božské osoby v něm působí společně a zároveň projevují svou vlastní originalitu. Dochází k němu zásahem moci Otce, který „vzkřísil“ (Sk 2,24) Krista, svého Syna, a tak uvádí dokonalým způsobem jeho lidství — s jeho tělem — do Nejsvětější Trojice. Ježíš se s konečnou platností „duchem svatosti prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,4). Svatý Pavel zdůrazňuje projev Boží moci jako dílo Ducha, který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a povolal je do oslaveného stavu Pána.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

258 -  ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží 989 -  vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, Nejsvětější trojice

Vybrané dle klíčových slov:

989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice