Číslo paragrafu: 625

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
2. podnadpis:KRISTOVO TĚLO V HROBĚ
Kristův pobyt v hrobě je skutečným poutem mezi stavem předvelikonočního Krista, podrobeného utrpení, a jeho nynějším oslaveným stavem Zmrtvýchvstalého. Tatáž osoba „Živého“ může říci: „Byl jsem mrtev, a hle — jsem živ na věky věků“ (Zj 1,18). „Bůh [Syn] nezabránil smrti, aby oddělila duši od těla, jak tomu přirozeně dochází, ale znovu je spolu spojil vzkříšením, aby tak byl sám ve své osobě místem setkání smrti a života tím, že v sobě zastavil rozklad přirozenosti způsobený smrtí, a sám se stal příčinou spojení pro obě oddělen é části.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Lazar
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova , oddělení duše od těla , tělo-Kristovo , hrob Ježíše Krista
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , vzkříšení   
630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla , oddělení duše od těla , smrt  
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry