Číslo paragrafu: 608

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:"BERÁNEK, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA"
Když Jan Křtitel souhlasil s tím, že udělí Ježíšovi křest stejně jako hříšníkům, spatřil v Ježíšovi Božího beránka a ukázal na něho jako na toho, který snímá hříchy světa. Vyjadřuje tím, že Ježíš je trpící Služebník, který se dává tiše vést na porážku a nese hříchy mnohých a současně velikonoční beránek, symbol vykoupení Izraele při první Veliké noci. Celý Kristův vyjadřuje jeho poslání: sloužit a dát svůj život jako výkupné za všechny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

523 -  Jan Křtitel, proroci, křest, předchůdce Páně, Ježíš Kristus-příchod 517 -  tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní

Vybrané dle klíčových slov:

602 - beránek-Boží, Boží-plán (spásy) , oběť Kristova , hříchy , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost