Číslo paragrafu: 602

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY
2. podnadpis:BŮH S NÍM "KVŮLI NÁM JEDNA JAKO S HŘÍŠNÍKEM"
Proto může svatý Petr vyjádřit apoštolskou víru v Boží plán spásy takto: „Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupení ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď na konci časů“ (1 Petr 1,18-20). Lidské hříchy spáchané po prvním hříchu jsou trestány smrtí. Bůh tím, že poslal svého vlastního Syna v postavení otroka — v takovém stavu tedy, v jakém bylo lidstvo padlé a zasvěcené smrti kvůli hříchu — „s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

400 -  smrt, duše, muž a žena, žádostivost, dějiny 519 -  spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy

Vybrané dle klíčových slov:

608 - beránek-Boží, hříchy , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Jan Křtitel , služba
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží  
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství , vzkříšení , Syn člověka , tajemství-vtělení
686 - Boží-plán (spásy), Duch svatý-poznání , církev , Božská osoba  
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky , církev-ustanovení , církev-poslání , církev-dovršení