Číslo paragrafu: 581

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Ježíš se jevil očím Židů a jejich duchovních vůdců jako „rabbi“ (Mistr). Často totiž argumentoval v rámci rabínského výkladu Zákona. Zároveň se však Ježíš musel dostat do konfliktu s učiteli Zákona, protože se nespokojoval s tím, že by předkládal svůj výklad vedle jejich: „Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona“ (Mt 7,29). V něm se totéž Boží slovo, které kdysi zaznělo na Sinaji, aby dalo Mojžíšovi psaný Zákon, znovu ozývá na hoře blahoslavenství. Zákon neruší, nýbrž jej naplňuje tím, že božským způsobem poskytuje jeho konečný výklad: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům … Ale já vám říkám“ (Mt 5,33-34). Se stejnou božskou autoritou Ježíš neuznává jistá „podání lidská“ drahá farizeům, kteří „ruší Boží Slovo“ (Mk 7,13).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2054 -  Boží-přikázání, desatero, farizejové, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království