Číslo paragrafu: 580

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Tak dokonalé naplnění Zákona mohlo být jen dílem božského Zákonodárce, který se narodil jako podrobený Zákonu v osobě Syna. V Ježíši se Zákon už nejeví jako vyrytý do kamenných desek, nýbrž vepsaný „do srdce“ (Jer 31,33) Služebníka, který se stává „smlouvou lidu“ (Iz 42,6) tím, že „ohlásí právo“ (Iz 42,3). Ježíš splní Zákon natolik, že bere na sebe „prokletí Zákona“, do kterého upadli ti, kteří nezůstali věrní tomu, „co je psáno v knize Zákona“ (Gal 3,10); vždyť Kristova smrt přinesla „zadostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější smlouva“ (Žid 9,15).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

527 -  obřízka, Ježíš Kristus, Abrahámovo potomstvo, Zákon, Stará smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
442 - Boží-Syn, Mesiáš , Ježíš Kristus , radostná zvěst , církev
456 - Boží-Syn, Maria , Maria-Matka Boží , tělo , spása
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět