Číslo paragrafu: 58

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla):Smlouva s Noemem
Smlouva s Noemem zůstává v platnosti po celý čas národů, až do všeobecného vyhlášení evangelia. Písmo svaté uctívá některé velké postavy „národů“, jako „spravedlivého Ábela“, krále-kněze Melchizedecha, předobraz Krista, nebo spravedlivého muže „Noema, Daniela a Joba“ (Ez 14,14). Písmo svaté tak ukazuje, jakých výšin svatosti mohou dosáhnout ti, kteří žijí podle Noemovy smlouvy v očekávání, že Kristus „rozptýlené Boží děti shromáždí vjedno“ (Jan 11,52).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

674 -  Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů, eschatologie, vzkříšení z mrtvých, Boží-lid 2569 -  Abrahám, Abram, modlitba, náboženství, Starý zákon

Vybrané dle klíčových slov:

71 - smlouva, smlouva-s Noemem , svět , úmluva  
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně
401 - Ábel, hříchy , zkaženost , hřích-první , nevěrnost
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
84 - Poklad víry, Písmo svaté , tradice-posvátné , apoštolové , biskupové
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
106 - inspirace, Písmo svaté , svaté knihy , autor-lidský  
107 - svatopisci, Písmo svaté , pravda , spása , inspirace
111 - výklad, Písmo svaté , inspirace , Duch svatý , měřítka