Číslo paragrafu: 578

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Ježíš, Mesiáš Izraele, a tedy největší v nebeském království, měl povinnost zachovávat Zákon tím, že jej dodrží v jeho celistvosti až do nejmenších přikázání, jak to sám řekl. A také jen on to mohl učinit dokonale. Židé, podle jejich doznání, nikdy nemohli zachovávat Zákon v jeho celistvosti a neporušit ani nejmenší z jeho přikázání. Proto při každoročním Svátku smíření prosí synové Izraele Boha o odpuštění svých přestupků proti Zákonu. Zákon totiž tvoří jeden celek a — jak připomíná sv. Jakub — „neboť i kdyby někdo zachovával celý zákon, ale v jedné věci pochybil, provinil se proti všem“ (Jak 2,10).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost  
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy