Číslo paragrafu: 577

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání — a třebas i to nejmenší — a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký (Mt 5,17-19).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1965 -  dokonalost, horské kázání, Izrael, mravní-zákon, Nová smlouva 1967 -  blahoslavenství, Boží-království, Boží-přísliby, mravní-zákon, Nový zákon

Vybrané dle klíčových slov:

1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
764 - Boží království, malé stádce , církev-ustanovení , modlitba  
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti