Číslo paragrafu: 576

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Mnohým v Izraeli se zdálo, že Ježíš jedná proti základním institucím vyvoleného národa: — proti poslušnosti Zákonu v celé úplnosti jeho písemných předpisů a — v případě farizeů — ve výkladu ústního podání; — proti ústřednímu významu jeruzalémského chrámu jako svatého místa, kde přebývá Bůh výsadním způsobem; — proti víře v jediného Boha, jehož slávu nemůže sdílet žádný člověk.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu , Ježíš Kristus-život a učení , Petr (apoštol)  
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba , srdce-obrácení , srdce lidské , Starý zákon
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon