Číslo paragrafu: 535

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:JEŽÍŠŮV KŘEST
Počátkem Ježíšova veřejného života je jeho křest od Jana v řece Jordánu. Jan hlásal „křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“ (Lk 3,3). Přichází zástup hříšníků, celníků a vojáků, farizeů, saduceů a nevěstek a dávají se od něho pokřtít. „A tu se objeví Ježíš.“ Křtitel váhá, Ježíš naléhá: přijímá křest. Vtom Duch svatý v podobě holubice sestupuje na Ježíše a „hlas z nebe“ říká: „To je můj milovaný Syn.“ Tak se Ježíš ukázal („Epifanie“) jako Mesiáš Izraele a Boží Syn.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

719 -  Jan Křtitel, největší prorok, Duch svatý, proroci  720 -  Duch svatý, Jan Křtitel, křest, nové stvoření  701 -  Duch svatý-symboly, holubice, ikonografie křesťanská, columbárium  438 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý

Vybrané dle klíčových slov:

536 - Ježíš Kristus-křest, beránek-Boží , hříchy , Duch svatý , nebe
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1259 - křest, touha-po Bohu , hříchy-lítost   
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura