Číslo paragrafu: 522

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec:TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis:PŘÍPRAVY
Příchod Božího Syna na zem je tak významná událost, že ji Bůh chtěl připravovat po staletí. Obřady a oběti, obrazy a symboly „dřívější smlouvy“, to vše Bůh zaměřuje ke Kristu; ohlašuje ho ústy proroků, kteří vystupují v Izraeli; ostatně i v srdcích pohanů probouzí skryté očekávání jeho příchodu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

711 -  Duch svatý, Mesiáš-očekávání, potěšení Izraele, proroctví-naplnění, vykoupení Jeruzaléma 762 -  církev-předobrazy, Boží-lid, Abrahám, Izrael, vyvolení

Vybrané dle klíčových slov:

1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
1131 - liturgie, obřady , milost   
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
523 - Jan Křtitel, proroci , křest , předchůdce Páně , Ježíš Kristus-příchod
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
200 - Bůh-jediný, Stará smlouva , vyznání víry , přirozenost-božská , podstata
744 - Duch svatý, Maria-působení Ducha svatého , Ježíš Kristus-příchod , Emanuel  
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1214 - baptizein, ponoření , obřady , nové stvoření , vzkříšení
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol