Číslo paragrafu: 426

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
2. podnadpis:ÚSTŘEDNÍ BOD KATECHEZE: KRISTUS
„Ve středu katecheze nacházíme v podstatě jedinou osobu: a to Ježíše z Nazareta, Otcova jednorozeného Syna ?, který pro nás trpěl a zemřel a nyní, zmrtvýchvstalý, žije navždy pro nás ? Katechizovat ? tedy znamená odhalovat v osobě Ježíše Krista celý Boží plán ? tj. snažit se pochopit smysl Kristových skutků a slov, znamení, jež vykonal.“ Cíl katecheze: „Uvést ? do společenství ? s Ježíšem Kristem: jen on nás může vést v Duchu svatém k Otcově lásce a jen on sám může dát, abychom se podíleli na životě Nejsvětější Trojice.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1698 -  Boží-přísliby, katecheze, oslava-Ježíše Krista, srdce, život-duchovní 513 -  Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo   260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice

Vybrané dle klíčových slov:

427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu