Číslo paragrafu: 388

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):"KDE SE ROZMOHL HŘÍCH, TAM SE V MÍŘE JEŠTĚ DALEKO ŠTĚDŘEJŠÍ UKÁZALA MILOST"
2. podnadpis:PRVOTNÍ HŘÍCH - ZÁKLADNÍ PRAVDA VÍRY
Zjevení postupně objasňuje i skutečnost hříchu. I když Boží lid Starého zákona narážel na bolestný stav lidstva ve světle příběhu o pádu, o němž vypráví Geneze, přesto nebyl schopen pochopit poslední význam tohoto příběhu, protože se zjevuje jen ve světle smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je nutno znát Krista jako pramen milosti, abychom poznali Adama jako zdroj hříchu. A Duch-Přímluvce, poslaný zmrtvýchvstalým Kristem, přišel, aby „usvědčil svět ze hříchu“ (Jan 16,8) tím, že zjevil toho, kdo je Vykupitelem z hříchu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

431 -  dějiny-spásy, hříchy, Ježíš Kristus-Vykupitel, otroctví, spása 208 -  Boží-svatost, člověk, hříšnost, nepatrnost, svědomí 359 -  Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog 729 -  Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý, Duch svatý-poznání, Duch svatý-seslání 

Vybrané dle klíčových slov:

359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
1736 - Adam, cizoložství , nevědomost , svíce , ženy
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
390 - člověk, dějiny-člověka , hřích-prvotní , pád-člověka , vina
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý