Číslo paragrafu: 272

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ ZDÁNLIVÉ BOŽÍ BEZMOCNOSTI
Víra v Boha Otce všemohoucího může být podrobena zkoušce, zakouší-li člověk nějaké zlo nebo musí-li trpět. Někdy se může zdát, že Bůh není přítomen či není schopen zabránit zlu. Avšak Bůh Otec zjevil svrchovaně tajemným způsobem svou všemohoucnost dobrovolným ponížením svého Syna a jeho zmrtvýchvstáním; tím přemohl zlo. Ukřižovaný Kristus je tedy „Boží moc a Boží moudrost. Neboť ‘pošetilá’ Boží věc je moudřejší než lidé a ‘slabá’ Boží věc je silnější než lidé“ (1 Kor 1,25). V Kristově zmrtvýchvstvání a povýšení Otec rozvinul „účinnost své síly“ a ukázal „na nás, na věřících“, jak se „jeho nesmírně velká moc ? projevila“ (Ef 1,19).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

309 -  Bůh-Stvořitel, zlo, povolání-k štěstí, hřích, víra-křesťanská 412 -  dobro, hřích, vina-šťastná, sv.Lev Veliký, sv.Tomáš Akvinský 609 -  dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, svoboda, spása 648 -  vzkříšení, Nejsvětější trojice, transcendence, Boží moc 

Vybrané dle klíčových slov:

385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla  
269 - Boží-všemohoucnost, unveálnost , vládce-vesmru , Stvořitel  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
386 - dějiny-člověka, zlo , hříchy , člověk , vzpoura proti Bohu
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět