Číslo paragrafu: 2684

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:DUCHOVNÍ VŮDCOVÉ MODLITBY
2. podnadpis:CELÝ ZÁSTUP SVĚDKŮ
Během dějin církví se ve společenství svatých vyvinuly různé spirituality. Osobní charisma nějakého svědka Boží lásky k lidem se mohlo předávat, jako Eliášův „duch“ Elizeovi a Janu Křtiteli, aby měli na tomto duchu podíl i učedníci. Určitá spiritualita je také soutokem jiných liturgických a teologických proudů a dosvědčuje inkulturaci (zakořenění) víry v určitém lidském prostředí a v jeho dějinách. Křesťanské spirituality se podílejí na živé tradici modlitby a jsou nezbytnými vůdci věřících. Ve své bohaté rozmanitosti jsou odleskem jediného a čistého světla Ducha svatého. „Duch je opravdu místem svatých a svatý je pro Ducha obzvláště vhodným příbytkem, protože svatý se oddává tomu, aby přebýval s Bohem, a je nazýván jeho chrámem.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

917 -  život-zasvěcený, evangelijní rady, řeholní život, zasvěcení  919 -  život-zasvěcený, schvalování nových řeholí, Apoštolský stolec, řehole-nové formy  1202 -  liturgie-rozmanitost, chápání-duchovní, kultury-národní, církve-místní, symboly

Vybrané dle klíčových slov:

799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
2024 - charismata, milost-posvěcující    
2650 - modlitba, modlitba-tradice , tradice-posvátné   
2721 - modlitba, modlitba-tradice , srdce-usebranost , tradice-křesťanská , život-modlitby
2693 - modlitba, spiritualita , život-duchovní , život-modlitby  
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba