Číslo paragrafu: 267

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Jako jsou božské osoby nerozdělitelné v tom, čím jsou, tak jsou také nerozdílné v tom, co působí. Ale v jediném božském působení každá osoba zjevuje, co je jí vlastní v Trojici, především v božských posláních vtělení Syna a darování Ducha svatého.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
262 - vtělení, soupodstatnost , Bůh-Otec , Syn Boží , Nejsvětější Trojice
461 - vtělení, přirozenost-lidská , otroctví , spása , tajemství-vtělení
479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice , přirozenost-božská , bohové , trinitární teologie
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása