Číslo paragrafu: 2544

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):CHUDOBA SRDCE
Ježíš žádá od svých učedníků, aby mu dávali přednost přede vším a přede všemi, a nabízí jim, aby se „zřekli všeho, co mají“ pro něho a pro evangelium. Krátce před svým utrpením jim dal za příklad chudou vdovu z Jeruzaléma, která ve své nouzi dala všechno, co měla na živobytí. Příkaz odpoutat se od majetku je závazný pro vstup do nebeského království.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

544 -  Boží-království, evangelium-hlásání, pokora, chudí, Ježíš Kristus-život veřejný

Vybrané dle klíčových slov:

2545 - chudoba srdce, žádostivost , dychtivost   
2556 - chudoba srdce    
595 - učedníci, Josef z Arimatie , farizejové , Nikodém , víra
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2833 - blahoslavenství, chudoba , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2660 - blahoslavenství, chudoba srdce , modlitba , tajemství-Božího království  
2514 - bližní, statky (majetek) , tělo , touha , tradice-katolická
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
1693 - hříchy, učedníci    
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
2546 - blahoslavenství, dobrovolnost , chudoba srdce , krása , radost
2547 - blahoslavenství, důvěra , chudoba srdce , prozřetelnost , žádostivost