Číslo paragrafu: 2449

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):LÁSKA K CHUDÝM
Již ve Starém zákoně je celá řada různých právních opatření („milostivé léto“, zákaz půjčovat peníze na úrok a zadržovat zástavu, povinnost dávat desátek, platit mzdu nádeníkům každý den, právo paběrkovat a sbírat klásky) ve shodě s výzvou Deuteronomia: „Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11). Ježíš přijímá toto slovo za své: „Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte“ (Jan 12,8). Tím nezeslabuje rozhorlená slova dávných proroků: kupuji „nuzáky za stříbro, ubožáka za pár opánků …“ (Am 8,6), ale vybízí nás, abychom poznali, že je přítomen v chudých, kteří jsou jeho bratry. Svatá Růžena z Limy, když ji jednoho dne její matka kárala, že přijímá do domu chudé a nemocné, bez váhání jí řekla: „Když sloužíme chudým a nemocným, sloužíme Ježíšovi. Nesmíme dopustit, aby chyběla pomoc našemu bližnímu, protože Ježíšovi sloužíme ve svých bratřích.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1397 -  chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství 786 -  církev, královské poslání, Ježíš Kristus-služebník, povolání-ke službě, znamení kříže

Vybrané dle klíčových slov:

2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst
2445 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , sobectví
2446 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , statky (majetek)
2462 - chudí, krádež , svědectví-lásky   
2463 - chudí, krádež , křivé svědectví   
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský