Číslo paragrafu: 2387

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:JINÁ PORUŠOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI MANŽELSTVÍ
Lze chápat drama člověka, který touží přijmout evangelium a shledá, že je povinen zapudit jednu nebo více žen, s nimiž po léta žil manželským životem. Nicméně mnohoženství je v rozporu s mravním zákonem. Radikálně odporuje manželskému společenství; „přímo popírá Boží plán, jaký byl zjeven na počátku. Neboť odporuje stejné osobní důstojnosti muže a ženy, kteří se v manželství jeden druhému darují s láskou, jež je úplná, a tím samým jediná a výlučná“. Křesťan, který předtím žil v mnohoženství, má kvůli spravedlnosti závažnou povinnost respektovat závazky, které na sebe vzal vůči oněm ženám, které byly jeho manželkami, a vůči svým dětem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1610 -  manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí, patriarchové, polygamie, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2683 - Boží-plán (spásy), úradek , modlitba , modlitba-tradice , přímluvy-svatých
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží