Číslo paragrafu: 2156

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÉ JMÉNO
Svátost křtu je udělována „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19). Při křtu jméno Pána posvěcuje člověka a křesťan dostává v církvi vlastní jméno. Může to být jméno nějakého světce, to je nějakého učedníka, který žil s příkladnou věrností ke svému Pánu. Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu. „Křestní jméno“ může také vyjadřovat nějaké křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. „Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

232 -  křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra  1267 -  křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura

Vybrané dle klíčových slov:

232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1259 - křest, touha-po Bohu , hříchy-lítost   
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura
1268 - křest, kněžství-veobecné , prorocké poslání , královské poslání , údy-církve