Číslo paragrafu: 2129

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEZOBRAZÍŠ SI BOHA"
Výslovné Boží nařízení vyžadovalo zákaz jakéhokoliv zobrazení Boha lidskou rukou. Deuteronomium vysvětluje: „V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu …“ (Dt 4,15-16). Je to naprosto transcendentní (přesažný) Bůh, který se zjevil Izraeli. „On je všechno“, ale zároveň je „větší než celé jeho tvorstvo“ (Sir 43,27-28). On samotný je „původce krásy“ (Mdr 13,3).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1159 -  liturgie-obrazy, obrazy posvátné, vtělení, zobrazování Boha  1160 -  liturgie-obrazy, obrazy posvátné, evangelium -hlásání, ikonografie křesťanská, obrazy-Krista 1161 -  ikonografie křesťanská, liturgie-obrazy, obrazy posvátné, obrazy-Matky Boží, obrazy-svatých 1162 -  chvalozpěvy, krása, liturgie, modlitba, obrazy posvátné 300 -  Bůh-Stvořitel, dobro, transcendence, příčina, sv.Augustin 2500 -  analogie, blahoslavenství, dobro, krása, moudrost

Vybrané dle klíčových slov:

2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská