Číslo paragrafu: 2112

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis:MODLOSLUŽBA
První přikázání odsuzuje mnohobožství (polyteismus). Vyžaduje od člověka, aby nevěřil jiným bohům kromě Boha, aby neuctíval jiná božstva kromě Jediného. Písmo neustále připomíná odmítání model, které jsou „stříbro a zlato, dílo lidských rukou“; které „mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí …“. Tyto nicotné modly činí člověka nicotným: „Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá“ (Ž 115,4-5.8). Bůh naopak je „živý Bůh“ (Joz 3,10), který dává život a zasahuje do dějin.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

210 -  JHVH, Boží-věrnost, Bůh-milosrdný, Izrael, zlaté tele

Vybrané dle klíčových slov:

2084 - dějiny, Izrael , láska , láska-k Bohu , Boží-láska
2439 - dějiny, krádež , láska , láska-k bližnímu , národy
409 - dějiny, dobro , duchovní boj , temnota , život-lidský
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
2138 - láska, láska-k Bohu , magie , modloslužba , pověra
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska