Číslo paragrafu: 2105

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ JEN JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:POVINNOST SPOLEČNOSTI VŮČI NÁBOŽENSTVÍ A PRÁVO NA NÁBOŽENSKOU SVOBODU
Povinnost vzdávat Bohu ryzí úctu se týká jak jednotlivého člověka, tak i společnosti. Je to „tradiční katolické učení o mravní povinnosti jednotlivců i společnosti vůči pravému náboženství a jediné církvi Kristově“. Tím, že církev bez přestání hlásá lidem evangelium, usiluje o to, aby mohli „v křesťanském duchu uvádět smýšlení a mravy, zákony a struktury společnosti“, ve které žijí. Společenskou povinností křesťanů je respektovat a probouzet v každém člověku lásku k tomu, co je pravdivé a co je dobré. Tato povinnost od nich vyžaduje, aby šířili znalost „jediného pravého náboženství“, které „je uskutečněno v katolické a apoštolské církvi“. Křesťané jsou povoláni, aby byli světlem světa. Církev tím ukazuje Kristovu královskou moc nad celým stvořením a zvláště nad lidskými společnostmi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

854 -  inkulturace, církve-místní, evangelium-hlásání, kultury-národní, misie 898 -  laici, Bož království-hledání, křesťané, laici-povolání, povolání-laiků

Vybrané dle klíčových slov:

868 - církev-katolická, celá pravda(spásná) , spása-pro všchny , celé lidstvo , církev-obecná
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska