Číslo paragrafu: 2088

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ SE KLANĚT PÁNU, SVÉMU BOHU, A JEMU SLOUŽIT"
2. podnadpis:VÍRA
První přikázání od nás žádá, abychom svou víru rozvážně a bděle živili a chránili a abychom odmítali všechno, co je proti ní. Proti víře lze hřešit různými způsoby: Dobrovolné pochybování o víře opomíjí nebo odmítá považovat za pravdivé, co Bůh zjevil a co církev předkládá k věření. Nedobrovolné pochybování označuje váhání uvěřit, obtíže při překonávání námitek spojených s vírou, nebo také úzkost způsobenou její nejasností. Je-li vědomě pěstováno, může vést k zaslepení ducha.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

157 -  víra, lež, pochybnosti, rozum, zjevení 162 -  víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo 817 -  bludy, církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-roztržky

Vybrané dle klíčových slov:

2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti
2496 - bdělost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , svědomí
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat
2621 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , srdce-čistota
2638 - bdělost, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání
2699 - bdělost, modlitba , modlitby-vnitřní , rozjímání , tradice-křesťanská
2727 - bdělost, dobro , krása , modlitba , modlitby-křesťanské
2742 - bdělost, horlivost , modlitba , půst , askeze
2863 - bdělost, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská