Číslo paragrafu: 2085

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek:PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"BUDEŠ SE KLANĚT PÁNU, SVÉMU BOHU, A JEMU SLOUŽIT"
Jediný a pravý Bůh zjevuje nejprve svou slávu Izraeli. Zjevení poslání a pravdy o člověku je vázáno na zjevení Boha. Posláním člověka je ukazovat Boha tak, že jedná v souladu s tím, že je stvořený „k obrazu a podobě Boha“ (Gn 1,26): „Nikdy nebudou žádní jiní bohové, Tryfone, vůbec nikdy nebyli od samých počátku … kromě toho, který stvořil a uspořádal vesmír. Nemyslíme, že náš Bůh se liší od vašeho. Je to týž Bůh, který vyvedl vaše otce z Egypta ‘mocnou rukou a napřaženým ramenem’. Neklademe své naděje do nějakého jiného boha — vždyť žádní nejsou —, ale do téhož Boha, ve kterého doufáte vy, v Boha Abraháma, Izáka a Jakuba.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

200 -  Bůh-jediný, Stará smlouva, vyznání víry, přirozenost-božská, podstata 1701 -  Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz

Vybrané dle klíčových slov:

2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2122 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2133 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2134 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2136 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu , svoboda , svoboda náboženská , Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , Boží-láska
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu