Číslo paragrafu: 2013

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ SVATOST
„Všichni křesťané, jakéhokoli stavu a zařazení, jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a k dokonalé lásce.“ Všichni jsou povoláni k svatosti: „Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). „Věřící ať se snaží všemi silami, které dostali podle míry Kristova daru, aby se následováním Krista a snahou se mu podobat oddali celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení Otcově vůli. Svatost Božího lidu tak přinese bohaté plody, jak o tom výmluvně hovoří dějiny církve v životě tolika svatých.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

915 -  evangelijní rady, čistota, chudoba, poslušnost, povolání 2545 -  chudoba srdce, žádostivost, dychtivost   825 -  cesty-církve, církev, církev-jednota, církev-svatá, povolání-církve

Vybrané dle klíčových slov:

337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel , stvoření (proces) , viditelný svět , stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1710 - povolání, poslání    
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon