Číslo paragrafu: 2005

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Protože milost patří do nadpřirozeného řádu, uniká naší zkušenosti a lze ji poznat jen vírou. Nemůžeme tedy na základě svých pocitů nebo svých skutků dovozovat, že jsme ospravedlněni a spaseni. Nicméně uvažujeme-li podle slova Pána „poznáte je tedy po jejich ovoci“ (Mt 7,20) o Božích dobrodiních v našem životě i v životě svatých, poskytuje nám to záruku, že milost v nás působí a že nás pobízí ke stále větší víře a k postoji důvěryplné chudoby. Tento postoj je velice pěkně vysvětlen názorně v odpovědi Jany z Arku na lstivý dotaz jednoho z jejích církevních soudců. Na otázku, zda ví, je-li v Boží milosti, odpovídá: „Nejsem-li v ní, kéž mě Bůh do ní uvede; jsem-li, kéž mě v ní ráčí uchovat.“ „Bože … ukazuješ svou slávu na svých svatých. Neboť když korunuješ jejich zásluhy, korunuješ své dary.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1768 -  blahoslavenství, city, ctnosti, mravnost, neřesti

Vybrané dle klíčových slov:

54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky