Číslo paragrafu: 1965

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Nový zákon neboli zákon evangelia je zde na zemi dokonalostí božského, přirozeného a zjeveného zákona. Je dílem Kristovým a je vyjádřen především v horském kázání; je také dílem Ducha svatého a skrze něho se stává vnitřním zákonem lásky: „S Izraelovým domem … uzavřu smlouvu novou … Svoje zákony jim vložím do mysli, do srdce jim je napíšu. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem!“ (Žid 8,8.10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

459 -  láska, Ježíš Kristus, svatost, láska-k bližnímu, následování Krista 581 -  blahoslavensví, rabín, Ježíš Kristus-život a učení, učitelé zákona, Zákon 715 -  Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 

Vybrané dle klíčových slov:

1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti
147 - dokonalost, Ježíš Kristus , víra předků , poslušnost víry , Starý zákon
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2289 - dokonalost, láska , láska-k bližnímu , úcta-k životu , volba
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele