Číslo paragrafu: 1831

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):DARY A PLODY DUCHA SVATÉHO
Je sedm darů Ducha svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu Synu. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božských vnuknutí. „Dobrotivý je tvůj Duch, ať mě vede rovným krajem“ (Ž 143,10). „Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové … Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi“ (Řím 8,14.17).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1266 -  posvěcující milost, božské ctnosti, dary Ducha svatého, mravní ctnost, ospravedlnění 1299 -  biřmování-tradice, Bůh-Utěšitel, dary-Ducha svatého, rozum, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1845 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý-dary , moudrost , rada
1830 - ctnosti, Duch svatý , Duch svatý-dary , křesťané , parakletos
1835 - ctnosti, moudrost    
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí
1832 - ctnosti, čistota , dobro , dobrota , Duch svatý
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1834 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1808 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , pronásledování , smrt
1809 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mírnost
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1811 - ctnosti, hříchy , spása , svátosti , odpuštění-hříchů
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání