Číslo paragrafu: 1723

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ BLAŽENOST
Slíbená blaženost nás staví před rozhodující mravní volby. Vybízí nás, abychom očistili své srdce od nízkých pudů a abychom hledali lásku k Bohu nade vše. Učí nás, že pravé štěstí není ani v bohatství nebo v blahobytu, ani v lidské slávě nebo v moci, ani v žádné lidské činnosti, jakkoliv může být užitečná, jako věda, technika, umění, ani v žádném tvoru, nýbrž pouze v Bohu, prameni veškerého dobra a veškeré lásky: „Bohatství je veliké božstvo současnosti; všichni před ním padají na kolena, celé masy lidí mu instinktivně podléhají. Pro lid je měřítkem štěstí úspěch a úspěch je měřítkem váženosti … To vychází z přesvědčení, že kdo je bohatý, může všechno. Bohatství je tedy jednou z model naší doby, popularita druhou … Popularita, totiž to, že je někdo známý, že se o něm ve světě mluví (což by se mohlo nazývat novinovým věhlasem), začala být považována za dobro samo o sobě, za svrchované dobro a také za předmět opravdového uctívání.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2519 -  čistota, patření na Boha , srdce-čistota, vize 227 -  důvěra, trpělivost, protivenství, strach, sv.Terezie od Ježíše

Vybrané dle klíčových slov:

1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1727 - blaženost, život-věčný    
1729 - blaženost    
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce