Číslo paragrafu: 1474

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ODPUSTKY
2. podnadpis:VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Křesťan, který se snaží očišťovat se od svého hříchu a posvěcovat se s pomocí Boží milosti, není osamocen. „Život jednotlivých Božích dětí je spojen v Kristu a skrze Krista obdivuhodným svazkem s životem všech ostatních bratří křesťanů v nadpřirozené jednotě Kristova mystického těla a jakoby v jedné mystické osobě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

946 -  společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná   947 -  Tělo Kristovo, dobro-sdílení, společenství-svatých, údy-Kristova těla, svátosti 948 -  společenství-svatých, svaté věci, tělo Kristovo, krev Kristova, svaté osoby 949 -  učedníci, apoštolské učení, bratrské společenství, lámání chleba, modlitba 950 -  dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých  951 -  dobro-sdílení, charismata, obecné blaho, společenství-charismat, společenství-svatých 952 -  majetek, dobro-sdílení, společenství-svatých, statky (majetek), nouze 953 -  společenství-lásky, dobro-sdílení, radost, solidarita, společenství-svatých 954 -  cesta kříže, církev-putující, církev-tři stavy, církev-trpíící(očistec), církev-vítězná(nebe) 955 -  církev-tři stavy, společenství-svatých, jednota v Kristu, sdílení duchovních hodnot  956 -  přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro 957 -  společenství-svatých, památky-světců, církev-tři stavy, mučedníci, světci 958 -  společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé, památka zesnulých, zemřelí, církev-tři stavy 959 -  chvála Boha, církev-tři stavy, rodina-Božích dětí, společenství-svatých, liturgie -nebeská 795 -  Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, křesťané, Jana z Arku

Vybrané dle klíčových slov:

42 - přesažnost, očišťování , řeč víry , tajemství-Boží , transcendence
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1393 - svaté přijímání-ovoce, očišťování , odpuštění-hříchů , hříchy  
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2046 - trpělivost, život-křesťanský , život-mravní , křesťanství , mravnost
2757 - modlitba, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
1270 - apotolské poslání, misjní poslání , Boží děti , svědectví víry  
1231 - katechumenát-po křtu, uvedení do křesťanského života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-křest  
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
2745 - modlitba, pramen-lásky , život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost , Boží-věrnost , očišťování , vyhnanství
856 - pohané, dobro , misie , očišťování , poznání-pravdy