Číslo paragrafu: 1460

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚKONY KAJÍCNÍKA
2. podnadpis:ZADOSTIUČINĚNÍ
Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů. Může jím být modlitba, almužna, skutky milosrdenství, služba bližnímu, dobrovolná zřeknutí se něčeho, sebezápory a především trpělivé přijetí kříže, který musíme nést. Takové skutky pokání nám pomáhají připodobnit se Kristu, který sám podal smír za naše hříchy jednou provždy. Umožňují nám stát se spoludědici vzkříšeného Krista, poněvadž „trpíme s ním“ (Řím 8,17). „Toto zadostiučinění, které konáme za své hříchy, není natolik naše, aby neexistovalo skrze Ježíše Krista: my totiž, kteří sami od sebe nemůžeme nic, můžeme všechno s pomocí toho, který nám dává sílu. A proto člověk nemá nic, čím by se mohl chlubit; ale všechnu svou chloubu má klást do Krista, v němž … přinášíme zadostiučinění tím, že konáme skutky ‘hodné obrácení’, které čerpají svou hodnotu z něho, jsou přednášeny Otci skrze něho a díky jemu je Otec přijímá.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2447 -  almužna, bližní, chudí, krádež, láska 618 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž 2011 -  vyhnanství, zásluhy, život-pozemský  

Vybrané dle klíčových slov:

1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1459 - zadostiučinění, spravedlnost , hříchy , uzdravení duše , pokání
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule , smíření-s Bohem , velikonoční oběť  
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha