Číslo paragrafu: 1408

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Součástí slavení eucharistie je vždy: hlásání Božího slova, díkůvzdání Bohu Otci za všechna jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Tyto prvky tvoří jediný a týž bohoslužebný úkon.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

224 - díkuvzdání, vděčnost , dobro   
1359 - díkůvzdání, svátost spásy , chvála Boha , eucharistická oběť , eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení
1375 - proměňování, eucharistie-proměnění , chléb-tělo Kristovo , víno-krev Kristova , přirozenost
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1412 - eucharistická znamení, proměňování , eucharistie , svolávání Ducha svatého  
1413 - přepodstatnění, proměňování , Ježíš Kristus-oslavený , eucharistie-Kristova přítomnost  
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži , svaté přijímání , Ježíš Kristus-spojení s věřícími  
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů , potrava-duchovní , svaté přijímání  
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
1352 - anafora, preface , modlitby-eucharistické , eucharistie , díkůvzdání