Číslo paragrafu: 1397

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis:OVOCE PŘIJÍMÁNÍ
Eucharistie zavazuje ve vztahu k chudým. Abychom přijímali v pravdě Kristovo tělo a krev, jež byly za nás vydány, musíme poznávat Krista v nejchudších, v jeho bratřích: „Tys pil krev Páně a nepoznáváš svého bratra. Zneuctíváš právě tento stůl tím, že si myslíš, že není hoden podílet se na tvém pokrmu ten, který byl uznán hodným účastnit se tohoto stolu. Bůh tě zbavil všech tvých hříchů a pozval tě na tuto hostinu. A ty ses ani potom nestal milosrdnějším.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2449 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, záruky

Vybrané dle klíčových slov:

1941 - chudí, lidské společenství , mír , národy , sociální spravedlnost
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst
2445 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , sobectví
2446 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , statky (majetek)
2449 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , záruky
2462 - chudí, krádež , svědectví-lásky   
2463 - chudí, krádež , křivé svědectví   
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život , tělo-Kristovo , krev-Kristova , eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem , hříchyx-všední , hříchy-těžké , církev-jednota
1331 - přijímání, svaté přijímání , svatéí věci , andělský chléb , lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání , duchovní život , viatikum , milost-růst
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba
2447 - almužna, bližní , chudí , krádež , láska
2448 - bída, Bůh-Spasitel , chudí , krádež , láska
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži , svaté přijímání , Ježíš Kristus-spojení s věřícími  
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie