Číslo paragrafu: 1371

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PAMÁTKA KRISTOVY OBĚTI A JEHO TĚLA, CÍRKVE
Eucharistická oběť se přináší také za zesnulé věřící, „kteří zemřeli v Kristu a nejsou ještě úplně očištěni“, aby mohli vstoupit do Kristova světla a pokoje: „Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.“ „Pak [v anafoře] prosíme také za svaté otce a biskupy a vůbec za všechny, kteří zesnuli před námi, a jsme přesvědčeni, že to velmi prospívá duším, za které je přednášena prosba během svaté, tak úžasné oběti … Přednášíme-li Bohu modlitby za zemřelé, i když byli hříšníky … představujeme Krista obětovaného za naše hříchy, snažíce se o to, aby Bůh přítel lidí, se stal shovívavý k nim i k nám.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

958 -  společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé, památka zesnulých, zemřelí, církev-tři stavy 1689 -  eucharistická oběť, eucharistie, liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský 1032 -  modlitby-za zemřelé, očistec, eucharistie, památka zesnulých, modlitba-za duše v očistci

Vybrané dle klíčových slov:

1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista