Číslo paragrafu: 1232

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):JAK SE SLAVÍ SVÁTOST KŘTU?
2. podnadpis:UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Druhý vatikánský koncil obnovil v latinské církvi „katechumenát dospělých rozčleněný na několik stupňů“. Obřady jsou uvedeny v Ordo initiationis christianae adultorum (1972). Koncil kromě toho dovolil „v misijních územích takové prvky zasvěcování mládeže (iniciace) — kromě těch, které jsou obsaženy v křesťanské tradici — jaké jsou u každého jednotlivého národa obvyklé, pokud mohou být přizpůsobeny křesťanskému obřadu“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1204 -  liturgie, liturgie-kultura, tajemství-Kristovo, bohoslužba 

Vybrané dle klíčových slov:

1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
1259 - křest, touha-po Bohu , hříchy-lítost   
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura
1268 - křest, kněžství-veobecné , prorocké poslání , královské poslání , údy-církve
1269 - křest, povolání-ke službě , povinnosti-pokřtěných , práva-pokřtěných , poslušnost