Číslo paragrafu: 1185

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDE SLAVIT?
Shromáždění Božího lidu má svůj počátek ve křtu; kostel tedy má mít místo pro oslavení křtu (baptisterium) a má udržovat vzpomínku na křestní sliby (svěcená voda). Obnova křestního života vyžaduje pokání. Kostel má tedy sloužit k projevům lítosti a k přijetí odpuštění; to vyžaduje, aby v něm bylo vhodné místo k přijetí kajícníků. Kostel má být také prostorem, který vybízí k usebranosti a k tiché modlitbě, která prodlužuje velkou modlitbu eucharistie a dává jí proniknout do nitra.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2717 -  modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho

Vybrané dle klíčových slov:

1180 - kostely, náboženská svoboda , liturgie , bohoslužba  
1199 - kostely, Nejsvětější Trojice-oslava , bohoslužba , oběť-přinášení , modlitba-místo
1672 - kostely, liturgické slavnosti , liturgie , olej , oltář
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání , svátost pokání a smíření , svědomí , svátosti-uzdravování
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1423 - svátost obrácení, obrácení , pokání , svátost pokání , lítost
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1182 - oltář, kříž-Páně , hrob-Páně , kostely , stůl-hostiny Páně