Číslo paragrafu: 1161

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:POSVÁTNÉ OBRAZY
Všechna znamení ve slavení liturgie se vztahují ke Kristu: stejný cíl mají i posvátné obrazy Matky Boží a svatých. Jsou skutečně znamením Krista, který je v nich oslaven. Ukazují „zástup svědků“ (Žid 12,1), kteří se i nadále podílejí na spáse světa a s nimiž jsme spojeni, zvláště při slavení svátostí. To, co se prostřednictvím jejich obrazů představuje naší víře, je člověk, stvořený „k Božímu obrazu“, konečně proměněný „k jeho podobě“, a představují se dokonce i andělé, kteří jsou též obnoveni v Kristu: „Kráčejíce královskou cestou a následujíce božský vnuknutou nauku našich svatých Otců a tradici katolické církve — víme totiž, že je to tradice Ducha svatého, který v ní přebývá — stanovíme se vší jistotou a pečlivostí, že jak znázornění drahocenného a životodárného kříže, tak ctihodné a svaté obrazy, ať malované nebo v mozaice či jiném vhodném materiálu, mají být vystavovány ve svatých chrámech Božích, na posvátných nádobách a rouchách, na stěnách i na deskách, v domech i na ulicích; ať už jsou to obrazy Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista, nebo naší neposkvrněné Paní, svaté Matky Boží, svatých, andělů, všech svatých a spravedlivých.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1160 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné , evangelium -hlásání , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista
1159 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné , vtělení , zobrazování Boha  
1192 - obrazy posvátné, tajemství-Kristovo , ikonografie křesťanská , obrazy-Krista , obrazy-svatých
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
2131 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , uctívání-obrazů
2141 - láska, láska-k Bohu , obrazy posvátné , tajemství-vtělení , Boží-láska
2130 - archa, láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné , spása
2132 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , obrazy posvátné , uctívání-obrazů
1162 - chvalozpěvy, krása , liturgie , modlitba , obrazy posvátné
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné