Číslo paragrafu: 1094

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ PŘIPRAVUJE NA PŘIJETÍ KRISTA
Právě na této harmonii dvou zákonů se rozvíjí velikonoční katecheze Pána, potom i apoštolů a církevních otců. Tato katecheze odhaluje, co zůstávalo skryto v liteře (doslovném znění) Starého zákona, totiž Kristovo tajemství. Nazývá se „typologickou“, neboť odhaluje Kristovu novost vycházejíc od „předobrazů“ (typů), které ho ohlašovaly skutky, slovy a symboly první smlouvy. Skrze toto nové čtení v Duchu pravdy, které vychází od Krista, se předobrazy odhalují. Tak potopa a Noemova archa, stejně jako oblak a přechod přes Rudé moře předobrazovaly spásu skrze křest, voda ze skály byla předobrazem Kristových duchovních darů; mana na poušti pak předobrazem eucharistie, „pravého chleba z nebe“ (Jan 6,32).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

128 -  Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota, tradice-apoštolská, předobraz, Starý zákon 129 -  Písmo svaté-jednota, Starý zákon, Nový zákon, katecheze-křesťanská, Písmo svaté-typologie 130 -  Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie, patriarchové, povolání, Písmo svaté

Vybrané dle klíčových slov:

1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , památka-slavení , svátosti , tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
1219 - potopa, hříchy , nový život  , znovuzrození
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Izrael , liturgické prvky
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Písmo svaté , liturgie
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , velikonoční tajemství , slavení-liturgie , tajemství-liturgie
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1103 - anamneze, doxologie , Duch svatý-Duch svatý a liturgie , liturgie , dějiny spásy-liturgie
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa