Číslo paragrafu: 1085

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis:KRISTUS OSLAVOVANÝ…
Kristus v liturgii církve naznačuje a uskutečňuje hlavně své velikonoční tajemství. Během svého pozemského života Ježíš svým učením ohlašoval a svými skutky předjímal své velikonoční tajemství. Když přišla jeho hodina, prožívá jedinečnou událost dějin, která nepomíjí: Ježíš umírá, je pohřben, vstává z mrtvých a zasedá po pravici Otce „jednou provždy“ (Řím 6,10; Žid 7,27; 9,12). Je to skutečná událost, k níž došlo v našich dějinách, a je jedinečná; všechny ostatní události dějin se odehrají jedenkrát a pak pominou, pohlceny minulostí. Kristovo velikonoční tajemství však naopak nemůže zůstat pouze v minulosti, protože Kristus svou smrtí zničil smrt. Všechno, čím Kristus je, a všechno, co vykonal a vytrpěl pro všechny lidi, má účast na božské věčnosti, a tím přesahuje všechny časy a je v nich přítomno. Událost kříže a zmrtvýchvstání je něco, co stále zůstává a přitahuje všechno k životu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

519 -  spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy 1165 -  tajemství-Kristovo, liturgická doba, liturgie, modlitby-církve, velikonoce

Vybrané dle klíčových slov:

1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , nanebevstoupení , učedníci , Boží sláva
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
1077 - Ef 1,3-6, liturgie , duchovní dary-zdroj , láska , milost
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické