Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Katechismus katolické církve
podrobný obsah

Předmluva: I. Život člověka – poznávat a milovat Boha / II. Předávání víry – katecheze / III. Účel tohoto katechismu a komu je určen / IV. Struktura tohoto katechismu: - 1. část: Vyznání víry - 2.část: Svátosti víry - 3. část: Život podle víry - 4. část: Modlitba v životě podle víry / V. Praktický návod k užití tohoto katechismu / VI. Nutné úpravy a přizpůsobení
 

 

 PRVNÍ ODDÍL „VĚŘÍM“ – „VĚŘÍME“

PRVNÍ KAPITOLA: ČLOVĚK JE „SCHOPEN“ SPOJENÍ S BOHEM

I. Touha po Bohu

II. Cesty, které vedou k poznání Boha

III. Poznání Boha podle církve

IV. Jak mluvit o Bohu

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: BŮH PŘICHÁZÍ VSTŘÍC ČLOVĚKU

 

1. článek / Boží zjevení

I. Bůh zjevuje svůj „dobrotivý plán“

II. Etapy zjevení

Už od počátku se Bůh dává poznat – Smlouva s Noemem – Bůh vyvolil Abraháma – Bůh utváří svůj lid Izrael

III. Ježíš Kristus – „prostředník a plnost celého zjevení“

Bůh vyslovil všechno ve svém Slovu – Nebude už žádné jiné zjevení

Souhrn

 2. článek / Předávání Božího zjevení

I. Apoštolská tradice

Kázání apoštolů … – … pokračuje v apoštolské posloupnosti

II. Vztah mezi tradicí a Písmem svatým

Společný pramen - …dva rozdílné způsoby předávání – Apoštolská tradice a různé tradice církevní

III. Výklad pokladu víry

Poklad svěřený celé církvi – Učitelský úřad církve – Články víry – Nadpřirozený smysl pro víru – Růst v chápání víry

Souhrn

 3. článek / Písmo svaté

I. Kristus – jediné Slovo Písma svatého

II. Inspirace a pravda Písma svatého

III. Duch svatý, vykladatel Písma

Smysly Písma

IV. Kánon Písma svatého

Starý zákon – Nový zákon – Jednota Starého a Nového zákona

V. Písmo svaté v životě církve

Souhrn

 

TŘETÍ KAPITOLA: ČLOVĚK ODPOVÍDÁ BOHU

 

1. článek / Věřím

I. Poslušnost víry

Abrahám – „otec všech věřících“ – Maria – „blahoslavená, která uvěřila“

II. „Vím, komu jsem uvěřil (2 Tim 1,12)

Věřit v jednoho Boha – Věřit v Ježíše Krista, Božího Syna – Věřit v Ducha svatého

III. Charakteristické rysy víry

Víra je milost – Víra je lidský úkon – Víra a rozum – Svoboda víry – Nezbytnost víry – Vytrvalost ve víře – Víra – počátek věčného života

 2. článek / Věříme

I. „Shlédni, Pane, na víru své církve“

II. Řeč víry

III. Jen jedna víra

Souhrn

Vyznání víry (Krédo)

 

 

DRUHÝ ODDÍL VYZNÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY  /SYMBOLY VÍRY/

PRVNÍ KAPITOLA: VĚŘÍM V BOHA OTCE

 

1. článek / „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země

1. odstavec / „Věřím v Boha

I. Věřím v jednoho Boha

II. Bůh zjevuje své jméno

Živý Bůh – „Jsem, který jsem“ – „Bůh plný slitování a milostivý“ – Jedině Bůh je

III. Bůh, „ten, který je“, je pravda a láska

Bůh je pravda – Bůh je láska

IV. Co vyplývá z víry v jediného Boha

Souhrn

 

2. odstavec / Otec

I. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“

II. Zjevení Boha jako Trojice

Otec zjevený Synem – Otec a Syn zjevení Duchem

III. Svatá Trojice v nauce víry

Jak se formovalo trinitární dogma – Dogma o Nejsvětější Trojici

IV. Boží díla a poslání Trojice

Souhrn

 

3. odstavec / Všemohoucí

„Učinil všechno, co chtěl“ (Ž 115,3) – „Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno“ (Mdr 11,23) – Tajemství zdánlivě Boží bezmocnosti

Souhrn

 

4. odstavec / Stvořitel

I. Katecheze o stvoření

II. Stvoření – dílo Nejsvětější Trojice

III. „Svět byl stvořen k Boží slávě“

IV. Tajemství stvoření

Bůh tvoří s moudrostí a láskou – Bůh tvoří „z ničeho“ – Bůh tvoří svět uspořádaný a dobrý – Bůh přesahuje stvoření a je v něm přítomen – Bůh uchovává a řídí stvoření

V. Bůh uskutečňuje svůj plán: Boží prozřetelnost

Prozřetelnost a druhotné příčiny – Prozřetelnost a pohoršení zla

Souhrn

 

5. odstavec / Nebe a země

I. Andělé

Existence andělů – pravda víry – Kdo jsou? – Kristus „a s ním všichni andělé“ – Andělé v životě církve

II. Viditelný svět

Souhrn

 

6. odstavec / Člověk

I. „K Božímu obrazu“

II. Jednota duše a těla

III. Jako muže a ženu je stvořil“

Bohem chtěná rovnost i různost – „Jeden pro druhého“ – „jednota ve dvou“

IV.Člověk v ráji

Souhrn

 

7. odstavec / Pád

I. „Kde se rozmohl hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“

Skutečnost hříchu – Prvotní hřích – základní pravda víry

– Jak číst vyprávění o pádu?

II. Pád andělů

III. Prvotní hřích

Zkouška svobody – První hřích člověka – Následky Adamova hříchu pro lidstvo – Tvrdý boj

IV. „Tys ho nenechal napospas smrti“

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO

 

Radostná zvěst: Bůh poslal svého Syna – „Zvěstovat – nevystižitelné Kristovo bohatství“ (Ef 3,8) – Ústřední bod katecheze: Kristus

 

2. článek / „I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho

I. Ježíš

II. Kristus

III. Jednorozený Syn Boží

IV. Pán-Hospodin

Souhrn

3. článek / „Ježíš Kristus byl počat z ducha svatého a narodil se z Marie Panny

1. odstavec / Syn Boží se stal člověkem

I. Proč se Slovo stalo tělem

II. Vtělení

III. Pravý Bůh a pravý člověk

IV. Jak je Boží Syn člověkem?

Kristova duše a jeho lidské poznání – Kristova lidská vůle – Kristovo pravé tělo – Srdce vtěleného Slova

Souhrn

 

2. odstavec / „…skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny

I. Skrze Ducha svatého …

II. … narodil se z Marie Panny

Mariino předurčení – Neposkvrněné početí – „Staň se mi podle tvého slova…“ – Mariino božské mateřství – Mariino panenství – Maria „vždy Panna“ – Mariino panenské mateřství v Božím plánu

Souhrn

 

3. odstavec / Tajemství Kristova života

I. Celý Kristův život je tajemství

Společné rysy Ježíšových tajemství – Naše spojení s Ježíšovými tajemstvími

II. Tajemství Ježíšova dětství a skrytého života

Přípravy – Tajemství vánoc – Tajemství Ježíšova dětství – Tajemství Ježíšova skrytého života

III. Tajemství Ježíšova veřejného života 

Ježíšův křest – Ježíšovo pokušení – „Přiblížilo se Boží království“ – Hlásání Božího království – Znamení Božího království – „Klíče království – Závdavek království proměnění – Ježíš vstupuje do Jeruzaléma – Ježíš do Jeruzaléma vstupuje jako Mesiáš

Souhrn

4. článek / Ježíš Kristus „trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest

1. odstavec / Ježíš Kristus a Izrael

I. Ježíš a Zákon

II. Ježíš a chrám

III. Ježíš a víra Izraele v jediného Boha a Spasitele

Souhrn

 

2. odstavec / Ježíš Kristus zemřel ukřižován

I. Ježíšův proces

Židovští představitelé mají rozdílné názory na Ježíše – Židé nejsou kolektivně odpovědni za Ježíšovu smrt – Všichni hříšníci jsou původci Kristova utrpení

II. Kristova výkupná smrt v Božím plánu spásy

„Ježíš byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl“ – „Zemřel za naše hříchy podle Písma“ – Bůh s ním „kvůli nám jednal jako s hříšníkem“ – Bůh má iniciativu ve všeobecné vykupitelské lásce

III. Kristus obětoval sám sebe Otci za naše hříchy

Kristus se obětuje Otci celým životem – „Beránek, který snímá hříchy světa“ – Ježíš se svobodně ztotožňuje s vykupitelskou láskou Otce – Při večeři Ježíš předjal svobodné obětování svého života – Agonie v Getsemanech – Kristova smrt je jediná a definitivní oběť – Ježíš nahrazuje svou poslušností naši neposlušnost – Ježíš dokonává svou oběť na kříži – Naše účast na Kristově oběti

Souhrn

 

3. odstavec / Ježíš Kristus „byl pohřben“

Kristovo tělo v hrobě – „Nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení“ – „Pohřbeni s Kristem“

Souhrn

5. článek / Ježíš Kristus „sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých

1. odstavec / Ježíš Kristus „sestoupil do pekel

Souhrn

 

2. odstavec / Třetího dne vstal z mrtvých

I. Historická i transcendentní událost

Prázdný hrob – Zjevení Zmrtvýchvstalého – Stav Kristova vzkříšeného lidství – Zmrtvýchvstání jako transcendentní událost

II. Zmrtvýchvstání – dílo Nejsvětější Trojice

III. Smysl a spásonosný dosah zmrtvýchvstání

Souhrn

6. článek / Ježíš Kristus „vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

Souhrn

 

7. článek / „Odtud přijde soudit živé i mrtvé

I. Znovu přijde ve slávě

Kristus již vládne prostřednictvím církve … – … v očekávání, že mu bude všechno podřízeno – Kristův slavný příchod, naděje Izraele – Poslední zkouška církve

II. Soudit živé i mrtvé

Souhrn

 

TŘETÍ KAPITOLA: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO

 

8. článek / „Věřím v Ducha svatého

I. Společné poslání Syna a Ducha

II. Jméno, názvy a symboly Ducha svatého

Vlastní jméno Ducha svatého – Názvy Ducha svatého – Symboly Ducha svatého

III. Duch a Boží Slovo v čase zaslíbení

Ve stvoření – Duch zaslíbení – Ve zjeveních a v Zákoně – V království a ve vyhnanství – Očekávání Mesiáše a jeho Ducha 

IV. Kristův Duch v plnosti času

Jan, Předchůdce, Prorok a Křtitel – „Zaplesej, milostí zahrnutá“ – Ježíš Kristus

V. Duch a církev v posledních časech

Letnice – Duch svatý – Boží dar – Duch svatý a církev

Souhrn

9. článek / „Věřím ve svatou církev obecnou

1. odstavec / Církev v Božím plánu

I. Jména a obrazy církve

Symboly církve

II. Původ, založení a poslání církve

Plán, který vznikl v Otcově srdci – Církev – její předobrazy od začátku světa – Církev – její příprava ve Staré úmluvě – Církev – ustanovená Ježíšem Kristem – Církev – veřejně představená Duchem svatým – Církev – plně dovršená ve slávě

III. Tajemství církve

Církev – zároveň viditelná a duchovní – Církev – tajemství spojení lidí s Bohem – Církev – všeobecná svátost spásy
Souhrn

 

2. odstavec / Církev – Boží lid, Kristovo Tělo, chrám Ducha svatého

I. Církev – Boží lid

Charakteristické rysy Božího lidu – Lid kněžský, prorocký a královský

II. Církev – Kristovo Tělo

Církev je společenství s Ježíšem – „Jedno tělo“ – „Hlavou touhou Těla je Kristus“ – Církev je Kristova nevěsta

III. Církev – chrám Ducha svatého

Charizmata

Souhrn

 

3. odstavec / Církev je jedna, svatá, všeobecná (katolická) a apoštolská

I. Církev je jedna

„Posvátné tajemství jednoty církve“ – Zraněná jednota – Na cestě k jednotě

II.Církev je svatá

III. Církev je katolická (všeobecná)

Co to znamená „katolická“? – Každá místní (partikulární) církev je „katolická“ – Kdo patří do katolické církve? – Církev a nekřesťané – „Mimo církev není spásy“ – Misie – požadavek všeobecnosti církve

IV. Církev je apoštolská

Poslání apoštolů – Biskupové – nástupci apoštolů – Apoštolát

Souhrn

 

4. odstavec / Věřící – hierarchie, laikové, zasvěcený život

I. Hierarchické zřízení církve

Proč je církevní služba? – Biskupský sbor a jeho hlava, papež – Úkol vyučovat – Úkol posvěcovat – Úkol řídit

II. Věřící laikové

Povolání laiků – Účast laiků na Kristově kněžském úřadu – Jejich účast na Kristově prorockém úřadu – Jejich účast a Kristově královském úřadu

III. Zasvěcený život

Evangelijní rady, zasvěcený život – Velký strom s mnoha větvemi – Poustevnický život – Zasvěcené panny – Řeholní život – Sekulární společnosti – Společnosti apoštolského života – Zasvěcení a poslání: hlásat Krále, který přichází

Souhrn

 

5. odstavec / Společenství svatých

I. Vzájemné sdílení duchovních hodnot

II. Společenství nebeské a pozemské církve

Souhrn

 

6. odstavec / Maria – matka Kristova, Matka církve

I. Maria, Matka církve

Zcela sjednocena se svým Synem … – …i při svém nanebevzetí… - …je naší matkou v řádu milosti

II. Uctívání svaté Panny

III. Maria – eschatologický obraz církve

Souhrn

10. článek / „Věřím v odpuštění hříchů

I. Jeden křest na odpuštění hříchů

II. Moc klíčů

Souhrn

11. článek / „Věřím … ve vzkříšení těla

I. Kristovo a naše vzkříšení

Postupné zjevování vzkříšení – Jak budou mrtví vzkříšeni? – Vzkříšení s Kristem v Ježíši Kristu

II. Zemřít

Smrt – Smysl křesťanské smrti

12. článek / „Věřím v život věčný

I. Soukromý soud

II. Nebe

III. Konečné očišťování neboli očistec

IV. Peklo

V. Poslední soud

VI. Naděje v nové nebe a novou zemi

Souhrn

 

Amen

 

 

Proč liturgie – Co znamená výraz liturgie – Liturgie jako pramen života – Modlitba a liturgie – Katecheze a liturgie

 

PRVNÍ ODDÍL SVÁTOSTNÁ EKONOMIE

PRVNÍ KAPITOLA: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE

 

1. článek / Liturgie – dílo Nejsvětější Trojice

I. Otec, zdroj a cíl liturgie

II. Kristovo dílo v liturgii

Kristus oslavovaný … – … od dob apoštolské církve … – … je přítomný v pozemské liturgii … – … jež se podílí na nebeské liturgii

III. Duch svatý a církev v liturgii

Duch svatý připravuje na přijetí Krista – Duch svatý připomíná Kristovo tajemství – Duch svatý zpřítomňuje Kristovo tajemství – Společenství Ducha svatého

Souhrn

 2. článek / Velikonoční tajemství ve svátostech církve

I. Kristovy svátosti

II. Svátosti církve

III. Svátosti víry

IV. Svátosti spásy

V. Svátosti věčného života

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ

 

1. článek / Slavení liturgie církve

I. Kdo slaví?

Celebranti nebeské liturgie – Celebranti svátostní liturgie

II. Jak slavit?

Znamení a symboly – Slova a úkony – Zpěv a hudba – Posvátné obrazy

III. Kdy slavit?

Liturgická doba – Den Páně – Liturgický rok – Připomínky světců v liturgickém roce – Denní modlitba církve

IV. Kde slavit?

Souhrn  

2. článek / Liturgické odlišnosti a jednota tajemství

Liturgické tradice a všeobecnost církve – Liturgie a kultury

Souhrn

 

 

DRUHÝ ODDÍL SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE

PRVNÍ KAPITOLA: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA

 

1. článek / Svátost křtu

I. Jak se nazývá tato svátost?

II. Křest v ekonomii spásy

Předobrazy křtu ve Staré smlouvě – Kristův křest – Křest v církvi

III. Jak se slaví svátost křtu?

Uvedení do křesťanského života – Mystagogie slavení

IV. Kdo může přijmout křest?

Křest dospělých – Křest dětí – Víra a křest

V. Kdo může křtít?

VI. Nezbytnost křtu

VII. Milost křtu

Na odpuštění hříchů – „Nové stvoření“ – Přivtělení k církvi, Kristovu tělu – Svátostné pouto jednoty křesťanů – Nezrušitelná duchovní pečeť

Souhrn

 2. článek / Svátost biřmování

I. Biřmování v ekonomii spásy

Dvě tradice: východní a západní

II. Znamení a obřad biřmování

Slavení biřmování

III. Účinky biřmování

IV. Kdo může přijmout tuto svátost?

V. Kdo uděluje biřmování

Souhrn

 3. článek / Svátost eucharistie

I. Eucharistie – pramen a vrchol života církve

II. Jak se nazývá tato svátost?

III. Eucharistie v ekonomii spásy

Způsoby chleba a vína – Ustanovení eucharistie – „To čiňte na mou památku“

IV. Liturgické slavení eucharistie

Mše svatá během staletí – Průběh slavení

V. Svátostná oběť: díkůvzdání, památka, přítomnost

Díkůvzdání a chvála Otci – Památka Kristovy oběti a jeho těla, církve – Přítomnost Krista, skrze moc jeho slova a Ducha svatého

VI. Velikonoční hostina

„Vezměte a jezte z toho všichni“: přijímání – Otcovo přijímání

VII. Eucharistie – „zástava budoucí slávy“

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ

 

4. článek / Svátost pokání a smíření

I. Jak se nazývá tato svátost?

II. Proč svátost smíření po křtu?

III. Obrácení pokřtěných

IV. Vnitřní pokání

V. Rozmanité způsoby pokání v křesťanském životě

VI. Svátost pokání a smíření

Pouze Bůh odpouští hřích – Smíření s církví – Svátost odpuštění

VII. Úkony kajícníka

Lítost – Vyznání hříchů – Zadostiučinění

VIII. Udělovatel této svátosti

IX. Účinky této svátosti

X. Odpustky

Co jsou to odpustky? – Tresty za hřích – Ve společenství svatých – Získat odpustky od Boha prostřednictvím církve

XI. Slavení svátosti pokání

Souhrn

 5. článek / Pomazání nemocných

I. Jeho základy v ekonomii spásy

Nemoc v lidském životě – Nemocný tváří v tvář Bohu – Kristus-lékař – „Uzdravujte nemocné“ – Svátost nemocných

II. Kdo přijímá a kdo uděluje tuto svátost?

V případě těžké nemoci … – „… ať si zavolá představené církevní obce“

III. Jak se slaví tato svátost?

IV. Účinky slavení této svátosti

V. Pokrm na cestu (viatikum), poslední svátost křesťana

Souhrn  

 

TŘETÍ KAPITOLA: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ

 

6. článek / Svátost kněžství

I. Proč se tato svátost nazývá „sacramentum ordinis“ (svátost stavu)?

II. Svátost kněžství v ekonomii spásy

Kněžství ve Starém zákoně – Jediné Kristovo kněžství – Dvojí účast na jediném Kristově kněžství – V osobě Krista – Hlavy – „Jménem celé církve“

III. Tři stupně svátosti kněžství

Biskupské svěcení – plnost svátosti kněžství – Svěcení kněží – spolupracovníků biskupů – Svěcení jáhnů – „ke službě“

IV. Jak se uděluje svěcení?

V. Kdo může tuto svátost udělit?

VI. Kdo může tuto svátost přijmout?

VII. Účinky svátosti kněžství

Nezrušitelné znamení – Milost Ducha svatého

Souhrn

 7. článek / Svátost manželství

I. Manželství v Božím plánu

Manželství v řádu stvoření – Manželství za vlády hříchu – Manželství pod vedením Zákona – Manželství v Pánu – Panenství pro království

II. Slavení manželství

III. Manželský souhlas

Smíšená manželství a rozdílnost kultu

IV. Účinky svátosti manželství

Manželské pouto – Milost svátosti manželství

V. Dobra a požadavky manželské lásky

Jednota a nerozlučitelnost manželství – Věrnost manželské lásky – Otevřenost k plodnosti

VI. Rodinná církev

Souhrn

 

ČTVRTÁ KAPITOLA: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI

 

8. článek / Svátostiny

Charakteristické rysy svátostin – Různé způsoby svátostin – Lidová zbožnost

Souhrn

 9. článek / Křesťanský pohřeb

I. Poslední pascha křesťana

II. Slavení pohřbu

 

 

 

PRVNÍ ODDÍL POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU

PRVNÍ KAPITOLA: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA

 

1. článek / Člověk jako Boží obraz

Souhrn

 

2. článek / Naše povolání k blaženosti

I. Blahoslavenství

II. Touha po štěstí

III. Křesťanská blaženost

Souhrn

 3. článek / Lidská svoboda

I. Svoboda a odpovědnost

II. Lidská svoboda v ekonomii spásy

Souhrn

 4. článek / Mravnost lidských skutků

I. Zdroje mravnosti

II. Dobré skutky a zlé skutky

Souhrn

 5. článek / Mravnost vášní

I. Vášně

II. Vášně a mravní život

Souhrn

 6. článek / Mravní svědomí

I. Soud svědomí

II. Výchova svědomí

III. Volit podle svědomí

IV. Mylný úsudek

Souhrn

 7. článek / Ctnosti

I. Lidské ctnosti

Základní ctnosti – Ctnosti a milosti

II. Božské ctnosti

Víra – Naděje – Láska

III. Dary a plody Ducha svatého

Souhrn

 8. článek / Hřích

I. Milosrdenství a hřích

II. definice hříchu

III. Rozmanitost našich hříchů

IV. Závažnost hříchu: smrtelný a všední hřích

V. Šíření hříchu

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ

 

1. článek / Osoba a společnost

I. Společenský ráz lidského povolání

II. Obrácení a společnost  

2. článek / Účast na společenském životě

I. Autorita

II. Obecné blaho

III. Odpovědnost a participace (spoluúčast)

Souhrn

 3. článek / Sociální spravedlnost

I. Respektování lidské osoby

II. Rovnost a rozdíly mezi lidmi

III. Lidská solidarita

Souhrn

 

TŘETÍ KAPITOLA: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST

 

1. článek / Mravní zákon

I. Přirozený mravní zákon

II. Starý zákon

III. Nový zákon neboli evangelijní zákon

Souhrn

 2. článek / Milost a ospravedlnění

I. Ospravedlnění

II. Milost

III. Zásluha

IV. Křesťanská svatost

Souhrn

 3. článek / Církev, Matka a učitelka

I. Mravní život a učitelský úřad církve

II. Církevní přikázání

III. Mravní život a svědectví misijního poslání

Souhrn

 

 

DRUHÝ ODDÍL DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Mistře, co mám udělat…?“ – Desatero v Písmu svatémDesatero v církevní tradiciJednota desateraDesatero a přirozený zákonZávaznost desatera  - Desatero souhrn

 

PRVNÍ KAPITOLA  „MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ

 

1. článek / První přikázání

I. „Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a jen jemu sloužit“

Víra – Naděje – Láska

II. „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět“

Klanění – Modlitba – Oběť – Přislíbení a sliby – Povinnost společnosti vůči náboženství a právo na náboženskou svobodu

III. „Nebudeš mít jiného boha mimo mne“

Pověra – Modloslužba – Věštění a magie – Hříchy proti úctě k Bohu – Ateismus – Agnosticismus

IV. „Nezobrazíš si Boha“

Souhrn

 2. článek / Druhé přikázání

I. Jméno Pána je svaté

II. Boží jméno brané nadarmo

III. Křesťanské jméno

Souhrn

 3. článek / Třetí přikázání

I. Sobotní den

II. Den Páně

Den zmrtvýchvstání: nové stvoření – Neděle – dovršení soboty – Nedělní eucharistická oběť – Nedělní povinnost – Den milosti a pracovního klidu

Souhrn

 

DRUHÁ KAPITOLA: MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE

 

4. článek / Čtvrté přikázání

I. Rodina v Božím plánu

Povaha rodiny – Křesťanská rodina

II. Rodina a společnost

III. Povinnosti členů rodiny

Povinnosti dětí – Povinnosti rodičů

IV. Rodina a Boží království

V. Veřejná moc v občanské společnosti

Povinnosti občanských orgánů – Povinnosti občanů – Stát a církev

Souhrn

 5. článek / Páté přikázání

I. Úcta k lidskému životu

Svědectví biblických dějin – Oprávněná obrana – Vražda – Potrat – Eutanazie – Sebevražda

II. Respektování důstojnosti osob

Úcta k duši druhého: pohoršení – Respektování zdraví – Úcta k osobě a vědecké bádání – Respekt k tělesné integritě – Úcta k mrtvým

III. Obrana míru

Mír – Vyvarovat se války

Souhrn

 6. článek / Šesté přikázání

I. „Jako muže a ženu je stvořil…“

II. Povolání k čistotě

Integrita osoby – Bezvýhradné sebedarování – Různé způsoby čistoty – Porušování čistoty – Čistota a homosexualita

III. Manželská láska

Manželská věrnost – Manželská plodnost – Dar dítěte

IV. Porušování důstojnosti manželství

Rozluka – Jiná porušování důstojnosti manželství

Souhrn

 7. článek / Sedmé přikázání

I. Všeobecné určení pozemských statků a soukromé vlastnictví majetku

II. Úcta k osobám a jejich majetku

Respektování majetku druhých – Respektování neporušenosti (integrity) stvoření

III. Sociální nauka církve

IV. Hospodářská činnost a sociální spravedlnost

V. Spravedlnost a solidarita mezi národy

VI. Láska k chudým

Souhrn

 8. článek / Osmé přikázání

I. Žít v pravdě

II. „Vydat svědectví pravdě“

III. Porušování pravdy

IV. Úcta k pravdě

V. Užívání hromadných sdělovacích prostředků

VI. Pravda, krása a posvátné umění

Souhrn

 9. článek / Deváté přikázání

I. Očištění srdce

II. Boj o čistotu

Souhrn

 10. článek / Desáté přikázání

I. Nezřízenost žádostivosti

II. Touhy Ducha

III. Chudoba srdce

IV. „Chci vidět Boha“

Souhrn

 

 

 

PRVNÍ ODDÍL MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Co je modlitba?

Modlitba jako Boží dar – Modlitba jako smlouva – Modlitba jako společenství

PRVNÍ KAPITOLA: ZJEVENÍ MODLITBY,  VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ

 

1. článek / Ve Starém zákoně

Stvoření – zdroj modlitby – Přislíbení a modlitba víry – Mojžíš a modlitba prostředníka – David a modlitba krále – Eliáš, proroci a obrácení srdce – Žalmy, modlitba shromáždění

Souhrn

2. článek / V plnosti času

Ježíš se modlí – Ježíš učí modlit se – Ježíš vyslýchá modlitbu – Modlitba Panny Marie

Souhrn

 3. článek / V čase církve

I. Velebení a klanění

II. Prosebná modlitba

III. Přímluvná modlitba

IV. Modlitba díkůvzdání

V. Modlitba chvály

Souhrn  

 

DRUHÁ KAPITOLA: TRADICE MODLITBY

 

1. článek / U pramenů modlitby 

Boží slovo – Liturgie církve – Božské ctnosti – „Dnes“

Souhrn

 2. článek / Cesta modlitby

Modlitba k Otci – Modlitba k Ježíšovi – „Přijď, Duchu svatý“ – Ve společenství se svatou Matkou Boží

Souhrn

 3. článek / Duchovní vůdcové modlitby

Celý zástup svědků – Služebníci modlitby – Místa vhodná pro modlitbu

Souhrn

 

TŘETÍ KAPITOLA: ŽIVOT MODLITBY

 

1. článek / Způsoby modlitby

I. Ústní modlitba

II. Rozjímání

III. Vnitřní modlitba

Souhrn

 2. článek / Boj o modlitbu

I. Námitky proti modlitbě

II.Pokorná bdělost srdce

Tváří v tvář překážkám v modlitbě – Tváří v tvář pokušením v modlitbě

III. Dětinná důvěra

Proč si stěžovat, že jsme nebyli vyslyšeni? – Jakým způsobem je naše modlitba účinná?

IV. Vytrvat v lásce

V. Ježíšova velekněžská modlitba

Souhrn

 

 

DRUHÝ ODDÍL MODLITBA PÁNĚ „OTČE NÁŠ“

1. článek / „Shrnutí celého evangelia

I. Ve středu Písma

II. „Modlitba Páně“

III. Modlitba církve

Souhrn

 2. článek / „Otče náš, jenž jsi na nebesích

I. „Odvážit se přiblížit s plnou důvěrou“

II. „Otče!“

III. Otče „náš“

IV. „Jenž jsi na nebesích“

Souhrn

 3. článek / Sedm proseb